2020-03-10 08:54:26

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto TAJNIK/ICA ŠKOLE

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto - TAJNIK/ICA ŠKOLE (M/Ž) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno u Osnovnoj školi „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački.

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (Klasa: 003-05/19-01/02, Urbroj: 2121-21-03-19-01 od 6.11.2019.) Osnovna škola „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački, Braće Banas 2, zastupan po ravnatelju Darko Ocvirk, prof. raspisuje dana 10. ožujka 2020. godine

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

                                 TAJNIK/ICA ŠKOLE (M/Ž) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno u Osnovnoj školi „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno odredbi članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19):

poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila: sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)

Radni odnos u školi se ne može zasnovati s osobom za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19).

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz vlastoručno potpisanu prijavu  dostaviti:

- životopis

- diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o državljanstvu

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije, za kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršit će se uvid u izvornik, prije zaključivanja ugovora.

U prijavi na javni natječaj kandidat je obvezan navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem koje/g će biti obaviješten o datumu i vremenu postupka vrednovanja.

Kandidati prijavom na javni natječaj daju privolu da se njihovi osobni podaci navedeni u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama obrađuju samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Osnovna škola „Josip Kozaraca“ Josipovac Punitovački, dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog članka.

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, kao ni prijave upućene elektroničkom poštom. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački:

http://os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr/upload/os-jkozarac-josipovac-punitovacki/images/static3/830/attachment/PRAVILNIK_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja_u_OS_Josip_Kozarac_Josipovac_Punitovacki.pdf 

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelje škole. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole: http://os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr/. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, odnosno natječaj će biti otvoren do 18. ožujka 2020. godine.

O rezultatima javnog natječaja, kandidati će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: http://os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata.

Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata ne mrežnoj stranici škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti isključivo neposredno ili poštom na adresu:

Osnovna škola „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački , Braće Banas 2, 31424 Punitovci

s naznakom „ZA NATJEČAJ - TAJNIK/ICA ŠKOLE“  

Klasa: 112-01/20-01/4

Urbroj: 2121-21-03-20-01

U Josipovcu Punitovačkom, 9.3.2020.                                                                                                                                                                                  Ravnatelj škole:

                                                                     Darko Ocvirk, prof.


Osnovna škola "Josip Kozarac" Josipovac